Đáp án chi tiết đề thi THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh

Thứ bảy - 09/07/2022 02:35
Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh cùng với gợi ý đáp án đề thi THPT 2022 môn Tiếng Anh full 24 mã đề được BQT Toán học Bắc trung tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết này.
Đáp án chi tiết đề thi THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh

1. Đáp án môn Anh THPT 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

Đáp án tất cả các mã đề môn Tiếng Anh THPT 2022 dưới đây chưa phải là đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do vậy sự chính xác của các đáp án chưa phải là tuyệt đối. Các bạn thí sinh sau khi tra cứu nếu còn thắc mắc về đáp án nào nên tham khảo lời giải của các thầy cô nhé.

Mã đề 401

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.B 29.C 30.D
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Mã đề 402

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23. 24.A 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.A 47.A 48.D 49.D 50.D

Mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.D 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B
41.D 42.C 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Mã đề 405

1. A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7. A 8. B 9. D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.B 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.D 32.D 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Mã đề 406

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.C
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.A 38.D 39.B 40.C
41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Mã đề 407

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11.C 12.D 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.B 28.D 29.A 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.B 36.C 37.C 38.D 39.B 40.C
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

Mã đề 408

1. D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7. B 8. B 9. A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.D 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A
41.C 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.B 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.D 49.A 50.B

Mã đề 410

1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D
41.D 42.A 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 411

1.A 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

Mã đề 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.D 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D
31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.D 42.A 43.A 44.D 45.A 46.A 47.C 48.C 49.D 50.D

Mã đề 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 414

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.D 20.A
21.C 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.D 34.A 35.C 36.B 37C. 38.D 39.C 40.A
41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.D 50.B

Mã đề 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.D 26.D 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B
41.B 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.B

Mã đề 417

1. A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.A 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 418

1. B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.D 13. A 14.D 15.A 16.D 17.D 18.B 19.A 20.D
21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.D 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.D 38.C 39.A 40.B
41.A 42.C 43.B 44.B 45.A 46.C 47.C 48.B 49.A 50.A

Mã đề 419

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.A
21D. 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D
41.C 42.C 43.B 44.A 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.B

Mã đề 420

1. C 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.A 8.D 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.B 15. 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.C 24.C 25.A 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.B 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.A 44.A 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.C

Mã đề 421

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

Mã đề 422

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.C
41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.D 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Mã đề 424

1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.C
41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B

2. Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh

Tác giả: Ban Quản Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,140
  • Tháng hiện tại36,757
  • Tổng lượt truy cập1,226,574
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của học viên khi tham gia học ở trung tâm?

Âm lịch
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây