Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 24 mã đề

Thứ bảy - 07/08/2021 06:52
Nhằm giúp các bạn thí sinh tra cứu đề tiếng Anh đợt 2, đáp án thi tiếng Anh đợt 2 THPT 2021, MSE gửi đến bạn đọc bài viết này. Cùng MSE tham khảo nhé
Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 24 mã đề
Mã đề 401 - MSE
1.A 2.A 3.D 4.D 5.D 6.B 7.D 8.D 9.D 10.C
11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.B 18.A 19.B 20.A
21.A 22.C 23.B 24.D 25.D 26.A 27.B 28.A 29.C 30.D
31.D 32.A 33.B 34.A 35.C 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C
41.A 42.C 43.C 44.A 45.C 46.D 47.A 48.B 49.C 50.B

Mã đề 402
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 403
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 404
1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C
11.A 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D
21.A 22.B 23.A 24.C 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.A 32.D 33.D 34.D 35.B 36.B 37.B 38.A 39.C 40.B
41.C 42.A 43.A 44.B 45.B 46.C 47.C 48.A 49.B 50.A

Mã đề 405
1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.C 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.B 39.A 40.B
41.C 42.C 43.C 44.B 45.C 46.A 47.D 48.C 49.B 50.B

Mã đề 406
1.A 2.A 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.C 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.A 27.B 28.C 29.D 30.D
31.A 32.A 33.B 34.B 35.C 36.C 37.B 38.A 39.B 40.A
41.D 42.C 43.C 44.B 45.D 46.B 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề 407 - MSE
1.D 2.D 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D 10.D
11.A 12.C 13.B 14.C 15.A 16.C 17.A 18.A 19.A 20.D
21.D 22.B 23.A 24.C 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.C
31.B 32.B 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.A
41.C 42.A 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.C

Mã đề 408
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 409
1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.C 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.C 13.B 14.A 15.C 16.B 17.C 18.D 19.C 20.A
21.C 22.C 23.D 24.C 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.B 37.B 38.C 39.B 40.A
41.A 42.B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.C 48.A 49.D 50.C

Mã đề 410
1. C 2.C 3. D 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.B 18.B 19.B 20.D
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.D 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37. C 38.C 39.B 40.A
41.B 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

Mã đề 411
1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.D 10.B
11.C 12.D 13.B 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.C 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.B 27.D 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.D 34.D 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.B

Mã đề 412
1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.A
11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.D 20.A
21.D 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.A 28.C 29.D 30.A
31.D 32.B 33.A 34.C 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.A 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.C 48.D 49.B 50.C

Mã đề 413
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 414 - MSE
1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.B 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.D 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.D 22.D 23.B 24.D 25.B 26.C 27.D 28.C 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.A 38.A 39.D 40.A
41.D 42.B 43.B 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.D 50.A

Mã đề 415
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 416
1. D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.A 10.A
11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.C 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.D
31.A 32.A 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.A 49.D 50.D

Mã đề 417
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 418
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 419
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 420
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 421
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 422
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 423
1.C 2.A 3.D 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D
11.B 12.C 13.C 14.D 15.A 16.B 17.B 18.C 19.B 20.C
21.D 22.B 23.D 24.A 25.D 26.A 27.D 28.C 29.A 30.D
31.A 32.C 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.D 39.B 40.A
41.B 42.D 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.A 49.A 50.D

Mã đề 424
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,447
  • Tháng hiện tại29,715
  • Tổng lượt truy cập1,122,758
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Trung tâm Anh ngữ MorningStar

Âm lịch
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây